Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

Regulamin


REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ OTOHURT.pl


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w hurtowni internetowej prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.otohurt.pl


Sprzedającym jest Satis Sandra Lewicka dostępny pod adresem www.otohurt.pl, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP:648-274-92-47, Regon: 364842458 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.


Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów: 577-581-425 koszt połączenia za minutę według stawki operatora.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@otohurt.pl


§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Hurtowni Internetowej.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Hurtowni Internetowej
  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni Internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej hurtowni internetowej.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Hurtowni Internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza hurtownią internetową w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego otohurt.pl

 9. Hurtownia Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.otohurt.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem otohurt.pl

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w hurtowni Internetowej przez Klienta jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie rejestracji w hurtowni internetowej: otohurt.pl

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni.

 4. Hurtownia internetowa otohurt.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

 5. Wszystkie Towary oferowane w hurtowni są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień


 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych otohurt.pl są cenami netto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i  prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z hurtowni potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki


 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany podczas rejestracji w hurtowni internetowej.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.§ 5 Płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty: przelewem na numer konta bankowego widocznym na stronach hurtowni lub przy odbiorze towaru.


§ 6 Procedura reklamacji

 1. Hurtownia jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ponieważ towar zakupiony za pośrednictwem serwisu www.otohurt.pl jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży, Hurtownia ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi do 1 miesiąca od daty zakupu towaru.

 2. Reklamacje, należy przesyłać na adres siedziby firmy: 41-506 Chorzów, ul. Stalowa 17 z dołączonym opisem usterki oraz wypełnionym formularzem zwrotu. Hurtownia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 7 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci współpracujący z Hurtownią internetową zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Hurtowni internetowej nie będą możliwe.

 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Data opublikowania regulaminu: 01.05.2016 r.